www.bmsolutions.sk
    8. október (ST)

  •     • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na poistné na zdravotné poistenie pre SZČO za september 2008
   VÝPLATNÝ TERMÍN

  •     • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na poistné na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za september 2008
   VÝPLATNÝ TERMÍN + 5 DNÍ

  •     • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za september 2008
   15. október (ST)

  •     • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za september 2008
  •     • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za september 2008
  •     • odvod preddavku do sociálneho fondu za október 2008 v 1/12 z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu

            ... viac informácií >>

ÚČTOVNÍCTVO

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom komplexné účtovnícke služby:
vedenie kompletného účtovníctva (jednoduché a podvojné účtovníctvo) pre právnické a fyzické osoby
komplexne zastupujeme nasich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximalne odbremeniť klientov
vedenie separátnej mzdovej evidencie, spracovávanie miezd dodávateľsky
spracovanie priznaní k dani z príjmov fyzických
a právnických osôb
pri vedení a spracovávaní miezd zabezpečenie ročného zúčtovania dane z príjmov
pri spracovávaní účtovníctva overujeme vstupné údaje
aj z daňového hľadiska
výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo
a závierku vypracujeme aj daňové priznanie
v prípade požiadavky zabezpečujeme, aby účtovná závierka podľa slovenských zákonov bola konvertovaná do medzinárodných účtovných štandardov
AUDIT
štatutárny audit
transformácia účtovných výkazov
audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu
špeciálne audity zamerané na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov
vedenie účtovníctva a služby účtovného poradenstva
previerka účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
due dilligence
V rámci poradenstva v oblasti interného auditu poskytujeme klientom:
základné informácie o štruktúre a cieľoch interného auditu v organizácii pre management klienta
konzultácie k vytváraniu systému interného auditu v organizácii rôzneho zamerania
návrh štruktúry interného auditu s ohľadom na potreby klienta
vypracovanie projektu interného auditu pre organizáciu a jeho implementácia
DANE

Naša spoločnosť poskytuje daňové poradenstvo v rozsahu:
daňový audit, poskytuje klientovi informáciu o súlade ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov, má charakter prevencie, predchádza vzniku závažných daňových a účtovných problémov
vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta
navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti v rámci jednotlivých druhov daní a v rámci organizačnej štruktúry klienta
návrhy riešení a postupov na zabezpečenie optimalizácie daňovej povinnosti pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby
daňové poradenstvo pri zastupovaní klienta pri daňovej kontrole alebo pred daňovými orgánmi
vypracovanie podkladov pre všetky druhy podávaných odvolaní na všetkých úrovniach odvolania
daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
poskytovanie informácií klientom o základných zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou
daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločností
EKONOMICICKÉ PORADENSTVO

Poradíme Vám pri:
vypracovávaní podnikových stratégií
vypracovávaní alokácie podnikových investičných zámerov
vypracovávaní podnikových revitalizačných programov
zabezpečovaní postupov spojených s likvidáciou spoločností
tvorbe a zabezpečovaní finančných projektov vrátane zabezpečovania finančných zdrojov vrátane zostavenia podkladov pre žiadateľov o úver alebo iné fondové zdroje
vypracovávaní ekonomických analýz jednotlivých odvetví a regiónov SR
vypracovávaní ocenenia podnikov pri fúziách, predajoch alebo kúpe podnikov alebo iných častí s dôrazom na oblasť účtovníctva a daní
OSTATNÉ SLUŽBY
reštrukturalizácia a optimalizácia
nákladový contgrolling
finančný kontroling
finančné analýzy
uvery a úverové linkyÚvod Služby Linky Kontakt