www.bmsolutions.sk

            ... viac informácií >>

Dôležité termíny v roku 2008 z pohľadu daní, odvodov a ďalších povinností. [7.2.2008, TREND].


  2019
REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ NA DPH
pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, vzniká pred nadobudnutím tovaru, ktorého celková hodnota bez dane dosiahne v kalendárnom roku 420 000 Sk
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK:
DPFO: daň z príjmov fyzickej osoby
DPPO: daň z príjmov právnickej osoby
DPH: daň z pridanej hodnoty
SZČO: samostatne zárobkovo činná osoba
FO: fyzická osoba
PO: právnická osoba
DÚ: daňový úrad
DP: daňové priznanie
L, P, V, T, MO: spotrebná daň z liehu, piva, vína, tabakových výrobkov a minerálneho oleja
sociálne poistenie: nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti
POZNÁMKA:
Zvýraznené sú nové alebo dôležité povinnosti, resp. termíny, na ktoré sa v praxi často zabúda.


Úvod Služby Linky Kontakt